Impresum

Adresa:

NEA Engineering GmbH

Garden-City-Str. 2

96450 Coburg

 

Jednatel:

Pan Peter Neumann

Pan Dipl. Ing. (FH) Alexander Müller

Každý jednatel má oprávnění k samostatnému zastupování.

 

Kontakt:

Tel.: +49 (0) 9561 79498 – 0

Fax: +49 (0) 9561 79498 – 10

E-Mail: info@nea.engineering

 

Záznam v obchodním rejstříku:

Rejstříkový soud: Amtsgericht Coburg

Registrační číslo: HRB 5462

 

Daňové identifikační číslo podle § 27a UStG (zákon o dani z přidané hodnoty):

DE 295085136

 

Odpovědnost za redakční změny podle § 55 odst. 2 RStV (státní rozhlasová smlouva):

Pan Dipl. Ing. (FH) Alexander Müller

NEA Engineering GmbH

Garden-City-Str. 2

96450 Coburg

Obrazový materiál:

Obrazový materiál, použitý v internetové prezentaci společnosti NEA Engineering GmbH, je chráněn autorskými právy. Jeho používání, kopírování nebo přenechávání třetím osobám vyžaduje předchozí souhlas vlastníka autorských práv.

 

Seznam dokladů o původu použitého obrazového materiálu:

 

Veškerý použitý obrazový materiál je majetkem společnosti NEA Engineering GmbH nebo firem ve skupině.

Ochrana dat

NEA Engineering GmbH bere ochranu osobních údajů při využívání své internetové nabídky velmi vážně a striktně dodržuje pravidla zákona o ochraně údajů. Následující prohlášení dává uživateli webových stránek přehled o povaze, rozsahu a účelu sběru dat o jejich používání.

Sběr a zpracování dat:

NEA Engineering GmbH poskytuje na svých internetových stránkách informace, jejichž využití, pokud je to technicky možné, může probíhat bez zjišťování osobních údajů uživatele webobé stránky.

 

Každý přístup na internetové stránky NEA Engineering GmbH a každé otevření souboru na těchto webových stránkách se zaznamenává. Ukládání slouží k interním systémovým a statistickým účelům. Zaznamenává se: jméno otevřeného souboru, datum a čas otevření, množství přenesených dat, hlášení úspěšného otevření, webový prohlížeč a doména. Dále zaznamenávají IP adresy a příslušný počítač.

 

Další osobní údaje se evidují jen tehdy, pokud uživatel webové stránky údaje dobrovolně zadá, např. v rámci poptávky nebo registrace, při uzavření smlouvy, nebo při nastavení svého prohlížeče.

Využití a šíření dat:

Pokud poskytne uživatel webové stránky osobní údaje, použije je NEA Engineering GmbH pouze k zodpovězení dotazů uživatele webové stránky, k vyřízení smluv uzavřených s uživatelem webové stránky a pro účely technické administrace.

 

Osobní údaje předává nebo sděluje NEA Engineering GmbH třetím osobám jen tehdy, pokud je to nutné pro účely splnění smlouvy nebo pro účely vyúčtování, nebo pokud to uživatel webové stránky předem schválil. Uživatel webové stránky má právo kdykoliv v budoucnu odvolat udělený souhlas.

 

Vymazání uložených osobních údajů se provádí jen tehdy, když uživatel webové stránky svůj souhlas s uložením údajů odvolal, pokud už údaje neslouží ke splnění sledovaného účelu nebo pokud je jejich uložení nepřípustné z jiných zákonných důvodů. Údajů pro účely vyučtování a účetnictví se požadavky na vymazání netýkají.

 

Pokud mezi uživatelem webových stránek a NEA Engineering GmbH vzniká, tvoří se, nebo se mění smluvní vztah, shromažďujeme a používáme osobní údaje uživatele webové stránky v rozsahu nezbytném pro tyto účely.

Cookies:

Webové stránky NEA Engineering GmbH používají cookies. Cookie je textový soubor, který je posílán při navštívení stránky a uloží se do dočasné paměti na pevný disk uživatele webové stránky. Když uživatel znovu navštíví naše webové stránky, pošle prohlížeč uživatele webových stránek dříve přijaté cookie zpět na server. Server může poté takto získané informace různým způsobem vyhodnocovat. Díky cookies je např. možné spouštět reklamní šoty nebo usnadnit navigaci na internetové stránce. Chce-li uživatel webových stránek zakázat používání cookies, může tak učinit místním nastavením nebo změnou nastavení internetového prohlížeče svého počítače, tzn. programu k otevření a zobrazení internetových stránek (např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera nebo Safari).

 

Právo na informace a na odstoupení:

Podle § 34 BDSG (spolkový zákon o ochraně dat) má uživatel webové stránky kdykoliv právo na informaci, týkající se údajů o něm uložených, o jejich původu a příjemci. Podle § 34 BDSG si může uživatel webových stránek rovněž kdykoliv vyžádat informaci o účelu sběru dat. Informaci o uložených datech podává NEA Engineering GmbH, přičemž je třeba směřovat dotaz na kontaktní údaje, viz impresium.

 

Totéž se týká oprav, zablokování a vymazání osobních údajů podle § 34 BDSG, jakož i odvolání uděleného souhlasu.

Právní odkazy:

Záruka:

 

Celý obsah webových stránek NEA Engineering GmbH byl vytvořen s maximální svědomitostí a podle aktuálního stavu znalostí. I přes veškerou péči se může stát, že informace nejsou aktuální, nebo jsou z jiných důvodů nesprávné. Nepřebíráme proto záruku za správnost, úplnost a aktuálnost poskytovaných informací. Totéž se týká případných technických poruch. Odpovědnost za škody materiální nebo nehmotné povahy, které vzniknou přímo nebo nepřímo používáním těchto webových stránek, je vyloučena, pokud není škoda způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

 

NEA Engineering GmbH si výslovně vyhrazuje právo na celkovou nebo částečnou změnu nebo odstranění obsahu informací, pokud tím nejsou dotčeny smluvní závazky.

 

Odkazy na internetové stránky třetích stran:

 

NEA Engineering GmbH nepřebírá odpovědnost za obsahy a informace, které uvádějí třetí strany na externích internetových stránkách, na které jsou odkazy na webových stránkách NEA Engineering GmbH. Na obsahy těchto stránek nemá NEA Engineering GmbH žádný vliv. V žádném případě je nepovažuje za vlastní a za jejich obsah nepřebírá odpovědnost.

[nbsp

NEA Engineering výslovně upozorňuje, že odpovědnost toho, kdo pouze odkazuje na určité informace, je vyloučena, ledaže se tím zjistí případný nezákonný nebo kriminální obsah a je technicky možné a žádoucí takovému obsahu zabránit. Za nelegální, chybný nebo neúplný obsah za škody, vzniklé využitím nebo nevyužitím informací třetích poskytovatelů, ručí vždy poskytovatel internetové stránky, na kterou je odkazováno.

 

Komunikace e-mailem:

Společnost NEA Engineering GmbH lze kdykoliv kontaktovat e-mailem. Nicméně je třeba výslovně upozornit, že tento způsob komunikace může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před neoprávněným přístupem třetích osob není v tomto případě možná.

 

 

Informace o autorských právech:

Veškerý obsah těchto webových stránek, především texty, obrazový materiál a grafy, je chráněn autorskými právy. Uživatelská práva k obsahu těchto webových stránek náleží výhradně společnosti NEA Engineering GmbH nebo příslušným autorům. Pokud chtějí uživatelé webových stránek použít část jejich obsahu, je třeba využít kontaktů s NEA Engineering GmbH - viz impresum. Pokud autorská práva, o jejichž využití se žádá, náleží společnosti NEA Engineering GmbH, prověří se, zda lze udělit souhlas k jejich plánovanému použití. Jestliže náleží autorská práva třetím osobám, bude NEA Engineering GmbH zájemce o využití webové stránky informovat, aby se mohl sám spojit s majitelem autorských práv ohledně příslušného povolení k využití stránek.

Genderové upozornění:

Na webových stránkách NEA Engineering GmbH se používá zásadně jen mužská nebo ženská jazyková forma, výhradně z důvodu snadnější čitelnosti. Mužskou nebo ženskou jazykovou formou se vždy rozumí i druhé pohlaví.